top of page

SOU
ENDEPANDANS SANTE LAKAY

Nou La Pou Ede OU!

Nan Independence Home Health, nou konprann travay redoutable ki se chwazi yon founisè swen nan kay la. Li pi difisil toujou lè ou pa janm fè li anvan epi ou poko konprann endistri a ak opsyon ki disponib pou ou. Nan Independence Home Health, ekip nou an ap travay kole kole ak ou menm ak moun ou renmen an pou ede w gide w nan chwazi nivo swen ki nesesè yo.

Senior Men Playing Chess

Objektif nou se edike pasyan nou yo ak fanmi yo pou yo ka pran desizyon enfòme. Pwosesis enskripsyon nou an rapid ak fasil, epi n ap fè w konnen chak etap nan chemen an. Ou pral pale dirèkteman ak direktè klinik nou an ki gen anpil eksperyans pou detèmine pi bon plan swen an, pou asire moun ou renmen an ap kòmanse resevwa swen ki nesesè yo epi an menm tan bay fanmi yo lapè.

Pran swen se pasyon nou

​Antanke founisè swen nan kay devwe, pi gwo priyorite nou se bay bon jan kalite swen, nouri relasyon ki genyen ant ekip nou an ak fanmi ou. Kit se ede kliyan nou yo kenbe konfò ak endepandans nan pwòp kay yo, oswa asire lapè nan tèt ou manm fanmi long distans, nou konsakre nan fè yon diferans nan lavi moun nou sèvi yo. Kit nou ap bay konpayi oswa ede nan travay chak jou, nou toujou kontan bay yon koutmen ak yon kè ki pran swen.
 

Nou kwè nan bati relasyon solid ak pasyan nou yo ak fanmi yo, epi nou travay di pou kreye yon anviwònman ki bay sipò pou tout moun ki enplike nan pwosesis la. Angajman nou se bay swen ki pi konpasyon ki satisfè bezwen pasyan nou yo.
 

Sèvis swen lakay nou yo bay pi bon kalite swen ak sèvis kliyan. Nou egzamine moun k ap bay swen nou yo byen, pou nou asire yo satisfè estanda kalite ke ni ou menm ni moun ou renmen an ka depann sou yo, epitou nou asire konpatibilite ant kliyan ak moun k ap bay swen an. Anplwaye ki gen konpasyon nou an ap toujou depase sa w ap atann de yon founisè swen nan kay. Nou konnen ki jan li enpòtan lè yon moun depann de nou jou apre jou, epi misyon nou se asire pasyan nou yo santi yo an sekirite ak alèz nan pwòp kay yo.
 

Si w ap chèche yon moun ou ka fè konfyans pou pran swen moun ou renmen an, tanpri kontakte nou pou kòmanse. Nou ta onore pou nou sèvi ou ak fanmi ou. 

Ekip ekspè konpasyon nou an la pou ede w nan travay ou chak jou, kit se sèvis sante lakay ou, swen pèsonèl, konpayi, oswa swen 24/7 pou ou menm oswa pou moun ou renmen an.

Sèvi: Konte Palm Beach, Konte Okeechobee, Konte Indian River, Konte St. Lucie, Konte Martin, Konte Miami-Dade, Konte Monroe, Konte Broward ak agrandi nan tout Florid!

bottom of page